Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Aktualnie

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik

Odsłon artykułów:
318034

QRcode

QRcode na telefon
tel. 25 758 50 59
www.piwminsk.pl
PIW kontakty
dzieki tym kodom możesz szybko pobrac nasz nr telefonu, adres www i e-mail na swój smartfon. Wystarczy użyć czytnika QRcode.

Oferta pracy inspektora weterynaryjnego

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Mińsk Mazowiecki

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

WARUNKI PRACY

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach oraz ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie
 • realizacja zadań dotyczących ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie
 • realizacja zadań wynikających z planu urzędowej kontroli pasz
 • nadzorowanie gospodarstw wytwarzających i stosujących pasze
 • nadzorowanie obrotu paszami
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami działającymi w sektorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wykonywanymi zadaniami
 • realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
 • realizacja Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • - Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii, wyższe zootechniczne lub pokrewne np. rolnicze
 • - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • - prawo jazdy kat. B
 • - znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • - posiadanie obywatelstwa polskiego
 • - korzystanie z pełni praw publicznych
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języków obcych
 • mile widziany staż na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
  ul. Szczecińska 8
  05-300 Mińsk MazowieckiINNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na zastępstwo do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.
telefonu 25 758 50 59.

 


 

Oferta pracy inspektora weterynaryjnego (6)

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: do spraw bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Mińsk Mazowiecki

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

WARUNKI PRACY

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
- kontakt ze zwierzętami

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad dobrostanem zwierząt
 • realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej
 • pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych
 • przygotowywanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem, w tym prowadzenie bazy SPIWET
 • dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikajacych z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE
 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu mińskiego, w zakresie podmiotów nadzorowanych
 • przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach na terenie powiatu mińskiego
 • prowadzenie spraw i kontroli dot. ubojów zwierząt na użytek własny
 • obsługa elektronicznych systemów zgodnie z właściwością zespołu
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie właściwości zespołu
 • współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. bezpieczeństwa żywności w zakresie właściwości zespołu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii , wyższe zootechniczne lub pokrewne nr. rolnicze
 • staż pracy: - mile widziane
 • - znajomość języków obcych
 • - prawo jazdy kat. B
 • - znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • - posiadanie obywatelstwa polskiego
 • - korzystanie z pełni praw publicznych
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języków obcych
 • mile widziany staż na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 lutego 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
  ul. Szczecińska 8
  05-300 Mińsk MazowieckiINNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na zastępstwo do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.
telefonu 25 758 50 59.